PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Pokiaľ používate náš e-shop Vranik.sk, IČO: 44394144, so sídlom Vinohradnícka 14, 90024 Veľký Biel, zapísaný v Živnostenskom registri
Okresného úradu Senec, Číslo živnostenského registra: 330-16530 (ďalej len „Vranik.sk“), v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva Vaše osobné údaje.

 

1. Všeobecné ustanovenia / účel spracúvania
 

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi, t.j. s Vašim súhlasom a bez Vášho súhlasu len v prípade, kedy tento nie je platným právom vyžadovaný.

 

 1. Plnenie zmluvy

 

- Spoločnosť zabezpečujúca predaj, servis a montáž klimatizačných zariadení, vzduchotechniky, rekuperácie, vykurovacích zariadení, infrafólií, infrapanelov, svetelnej techniky a osvetľovacích zariadení.

- Jednotliví partneri zabezpečujúci predaj tovaru, servis a montáž prevádzkujúci výdajné miesta a zabezpečujúci ďalšie služby, ktoré sú ponúkané v e-shope Vranik.sk.

 

 1. Plnenie zákonných povinností

 

Ak je to stanovené právnymi predpismi, budeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na účel vykazovania (napr. pre účtovné, daňové alebo štatistické účely). V tejto súvislosti môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám, ak to vyžadujú právne predpisy, napr. štátnym orgánom v rámci ich kontrolnej právomoci.

 

 1. Newsletter

 

Vaše osobné údaje môžeme taktiež použiť na zasielanie nášho elektronického newslettra (obchodnej komunikácie obsahujúcej ponuku našich tovarov, informácie o zľavách a ďalšie obchodné informácie) na Vašu e-mailovú adresu na základe nášho oprávneného záujmu ponúkať svoje tovary.

 

Možnosť zasielania newslettra môžete odmietnuť pri nákupe tovaru v objednávkovom formulári na stránke e-shopu Vranik.sk, prostredníctvom hyperlinku v každom newslettri alebo oznámením adresovaným našej spoločnosti.

 

 1. Cookies

 

Pri Vašej návšteve e-shopu Vranik.sk zbierame cookies, ktoré by mohli obsahovať niektoré Vaše osobné údaje.

  

Viac o ochrane osobných údajov pri spracúvaní cookies nájdete v našich Pravidlách používania cookies.

 

 1. Spoločné ustanovenia

  

Ak by sme Vaše osobné údaje prenášali do krajín mimo Európsky hospodársky priestor, zmluvne zabezpečíme, aby prenášané osobné údaje boli primerane chránené.


So všetkými vašimi údajmi sa v súlade so zákonnými ustanoveniami manipuluje prísne dôverným spôsobom.

 

        f. Dotazník spokojnosti

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš eshop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka. sk, tomu pre tieto účely môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a vašu emailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní emailových dotazníkov postúpené žiadnej tretej strane pre ich vlastné účely. Preto k zasielaniu emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku  - odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v emaile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme znova zasielať.

 

2. Rozsah spracúvania osobných údajov

 

Vranik.sk spracováva Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom webového rozhrania e-shopu Vranik.sk v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, ako je uvedené v čl. 1 vyššie, a to najmä v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, fakturačná a dodacia adresa, resp. IČO a DIČ v prípade, že ste súkromným podnikateľom. Spracúvajú sa tiež osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s platbou za tovar (napr. číslo bankového účtu). Ide len o štandardnú kategóriu osobných údajov, nespracúvame žiadne citlivé osobné údaje.

 

Vranik.sk ďalej spracúva Vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko, spoločnosť, e-mail, adresa a telefón, a to len na účely osobnej komunikácie s Vami. Údaje sa ukladajú a/alebo používajú výhradne na účely spracúvania vašej otázky/problému. Po dokončení spracúvania Vašej otázky/problému sa Vaše údaje vymažú pod podmienkou, že toto vymazanie nie je v rozpore s prípadnými zákonnými povinnosťami uchovávať záznamy.

  

3. Vaše práva

 

Upozorňujeme Vás, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ďalej len „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) nasledujúce práva:

 

 1. Právo na informácie podľa článku 13 a 14 GDPR, ktoré sú uvedené v tomto dokumente:

 • prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Vranik.sk, so sídlom Vinohradnícka 14, 90024 Veľký Biel, e-mail: info@vranik.sk;
 • osobné údaje sa spracúvajú predovšetkým na účel uzavretia a plnenia zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu Vranik.sk, a ďalej na účely uvedené v čl. 1 vyššie;
 • Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby 10 rokov od okamihu splnenia zmluvy uzavretej prostredníctvom Vranik.sk, resp. od okamihu navštívenia stránky Vranik.sk v prípade, že nedôjde k uzavretiu alebo splneniu zmluvy;
 • k tomu, aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu a splniť náš záväzok zo zmluvy, potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom ich od Vás na našom e-shope Vranik.sk žiadame.

  

 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR; t.j. najmä právo na potvrdenie, že Vaše osobné údaje nie sú spracúvané, resp. informácia o účele ich spracúvania, kategórii osobných údajov, o príjemcoch Vašich osobných údajov a plánovanej dobe ich spracovania.
   

 1. Právo na opravu podľa článku 16 GDPR, t.j. právo požadovať, aby spoločnosť Vranik.sk opravila Vaše nepresne spracovávané osobné údaje.

 

 1. Právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, t.j. právo požadovať, aby Vaše osobné údaje boli v databáze Vranik.sk vymazané, ak sú na to dané podmienky (právo byť zabudnutý).

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.

 

 1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR, ktorého právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby.

 

 1. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, t.j. právo požadovať odovzdanie údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi.  

 

Ak máte v tejto súvislosti otázky, obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese: info@vranik.sk. Taktiež môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

V súlade s článkom 7 GDPR máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vás súhlas. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu. Súhlas môžete odvolať písomne na adrese Vranik.sk uvedenej vyššie alebo e-mailom na info@vranik.sk

 

4. Ochrana uchovávaných údajov

 

Naša spoločnosť používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, pred zneužitím, stratou, zničením i pred prístupom k nim zo strany neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a upravujú v súlade s najnovšími technológiami. Pokiaľ sú poskytnuté údaje nezašifrované, môžu k nim mať potenciálne prístup tretie osoby. Z tohto dôvodu by sme radi zdôraznili, že pri prenose osobných údajov cez internet (napr. e-mailom), nemôžeme zaručiť, že prenos bude úplne bezpečný. Citlivé údaje by ste preto buď nemali prenášať vôbec, alebo len cez zabezpečené pripojenie (SSL). Upozorňujeme Vás, že ak si prehliadate webové stránky alebo súbory, a ste požiadaní, aby ste uviedli osobné údaje, nemusí byť prenos týchto údajov cez internet bezpečný a existuje riziko, že tieto údaje môže získať a zneužiť neoprávnená osoba.